REGULAMIN ZLOTU
 ZASADY

REGULAMIN XXVI ZLOTU HISTORYCZNYCH POJAZDÓW WOJSKOWYCH I SAMOLOTÓW W PODCZELU

1. Termin i miejsce :

XXVI Letni Zlot odbędzie się w dniach 04-07 lipca 2024 roku w Podczelu(Kołobrzeg), teren zlotowiska otwarty będzie dla uczestników i gości Zlotu od dnia 01 lipca 2024roku.

2. Organizatorem Zlotu jest Nadmorski Park Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 maja 39, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001092016, REGON: 528016570, NIP: 6711860303

3. Uczestnicy:

– Uczestnikiem Zlotu jest właściciel i członkowie ekipy historycznego pojazdu lub cywilnego posiadający identyfikatory uczestników Zlotu
– Uczestnik Zlotu ma prawo do swobodnego przebywania na terenie całego zlotowiska oraz korzystania z wody bieżącej, łaźni, sanitariatów
– Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego bezwzględnego przestrzegania
– Uczestnicy zlotu poruszający się pojazdami wojskowymi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC swoich pojazdów

4. Cele Zlotu:

– XXVI Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych i samolotów jest imprezą plenerową o charakterze hobbystyczno- rekreacyjnym , mającą na celu umożliwienie spotkania się kolekcjonerów i miłośników zabytkowej techniki wojskowej, szerzenie i promocję zainteresowań militarno – kolekcjonerskich, aktywizację wymiany doświadczeń i eksponatów, prezentację pojazdów w ruchu
– Propagowanie zainteresowań kolekcjonerskich w atmosferze pokojowego wykorzystania zabytkowej techniki militarnej, oraz promocja regionu w kraju i za granicą
– Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez pokazanie dorobku kolekcjonerskiego miłośników zabytkowych pojazdów wojskowych
– Promowanie w społeczeństwie historii tradycji orężnych i myśli technicznej
– Integrowanie społeczności lokalnej
– Wymiana doświadczeń kolekcjonerów sprzętu wojskowego oraz popularyzowanie ich wśród społeczeństwa

5. Zasady uczestnictwa w Zlocie

– Uczestnikiem Zlotu jest osoba, która uiściła opłatę za uczestnictwo w Zlocie ustalona przez organizatorów, posiadająca stosowny identyfikator
– Na terenie Zlotu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza te dotyczące zasad poruszania się pojazdów mechanicznych, ruchu lotniczego, ochrony miejsc krajobrazowych i pasa nadbrzeżnego, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu chronionego
– Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu. Uczestnicy chcący zaprezentować oryginały lub kopie umundurowania armii hitlerowskiej zobowiązani są do noszenia na prawym ramieniu białych opasek, które można pobrać w Biurze Zlotu.

– Teren Zlotu podzielony jest na części:
a) Obóz militarny ( wstęp maja tylko uczestnicy Zlotu wraz z pojazdami militarnymi i obozowiskami)
b) Obóz cywilny ( wstęp maja pozostali uczestnicy Zlotu wraz z pojazdami i obozowiskami ) Jest to część mieszkalna i obozowa, na której dozwolone jest rozbijanie namiotów, obozów, ustawianie pojazdów towarzyszących(kempingi, pojazdy osobowe, kuchnie polowe). Przebywać na tym terenie mogą tylko uczestnicy Zlotu i organizatorzy. Wszelka obecność osób postronnych musi być zgłaszana organizatorom i jest możliwa po wydaniu odpowiedniego identyfikatora dla gości
c) Poligon (czołgowisko Zlotu) wstęp na nie mają tylko i wyłącznie pojazdy sprawnie technicznie, nie zagrażające swoim stanem technicznym życiu i zdrowiu uczestników Zlotu, które zostały zgłoszone do uczestnictwa w Zlocie. Prawo do korzystania i przebywania z terenu czołgowiska mają wszyscy uczestnicy Zlotu, organizatorzy i osoby postronne korzystające z przywileju odpłatnej przejażdżki na niektórych pojazdach historycznych za zgodą i przy udziale organizatorów, lub innych specjalnie wyznaczonych przez organizatora osób z odpowiednimi identyfikatorami. Ruch na terenie czołgowiska odbywa się w godzinach 10.00 – 20.00.
d) Teren Gastronomiczno – Rozrywkowy ogólnodostępny, wydzielony pod handel i gastronomię obszar terenu zlotowiska, na którym odbywać się będzie część rozrywkowa Zlotu. Na tym terenie obowiązują ogólne zasady dobrego wychowania i współżycia społecznego.

Regulamin czołgowiska

Czołgowisko jest integralną częścią terenu, na którym organizowany jest Zlot i obowiązują na nim wszelkie Prawa Rzeczpospolitej Polskiej, za których przestrzeganie odpowiada każda osoba znajdująca się na jego terenie.

Wstęp na teren czołgowiska mają:
– Uczestnicy właściciele historycznych pojazdów wojskowych ze sprzętem
– Organizatorzy
– Uczestnicy nadzorowanych płatnych przejażdżek

Czołgowisko dostępne jest:
– W godzinach 10.00 – 20.00
– W godzinach 20.00 – 8.00 obowiązuje całkowity zakaz przebywania i poruszania się po terenie czołgowiska

Przejażdżki pojazdami historycznymi i militarnymi:

– Przewozu osób nie będących uczestnikami Zlotu mogą dokonywać tylko pojazdy oznaczone napisem – PRZEJAŻDŻKI. Osoby nie będące uczestnikami Zlotu, korzystające z przejażdżek sprzętem nie oznakowanym robią to na własne ryzyko i organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek wypadku.
– Przejażdżki na pojazdach historycznych odbywają się w godzinach 10.00- 20.00
– Opłaty za przejażdżki pobierane będą według cennika znajdującego się przed wejściem na czołgowisko
– Wyznaczoną kwotę należy uregulować w punkcie obsługi przejażdżek
– Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą uczestniczyć w przejażdżkach wyłącznie pod opieką dorosłych
– Przy wejściu na teren czołgowiska należy przestrzegać poleceń obsługi, zachować należytą ostrożność i zwiększoną uwagę
– Po zakończeniu przejażdżki należy bezzwłocznie opuścić teren czołgowiska
– Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z przejażdżek osobom nietrzeźwym

Uczestnicy Zlotu uczestniczą w przejażdżkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Każdy uczestnik zlotu (militarny lub niemilitarny) respektuje w pełni prawa zlotowe, tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie i przetwarzanie zdjęć (wizerunku swojej osoby, jego pojazdu) wykonanych podczas Zlotu w materiałach promocyjnych.
Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do wstawiania zdjęć z wizerunkiem uczestników i ich pojazdów do galerii zlotowej i sliderów, przetwarzania ich w celach promocyjnych imprezy (plakaty, animacje, grafiki, banery ulotki itp.).

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI, KLAUZULA INFORMACYJNA –
FORMULARZ KONTAKTOWY(RODO)

 

 

 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższymi pojęciami:

Administrator – Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki i techniki Wojskowej „TYTAN”, Malechowo 27B, 76-142 Malechowo.
Cookies – oznacza dane informatyczne, , w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.zlot.darlowo.info

§ 2. Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki i techniki Wojskowej „TYTAN”, Malechowo 27B, 76-142 Malechowo.

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas po prostu. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: biuro małpa zlot.darlowo.info, adres pocztowy: Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki i techniki Wojskowej „TYTAN”, Malechowo 27B, 76-142 Malechowo.

Skąd mam Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie za pomocą formularza na stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą, odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytania. Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec mnie w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych:

zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas nawiązania z Tobą kontaktu i odpowiedzi na Twoje pytania. Następnie dane zostają usunięte.

 

Polityka prywatności STRONY ZLOTOWEJ

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies nie wpływają na funkcjonowanie serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji o plikach „cookies” w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Użytkownik może zmienić samodzielnie ustawienia plików „cookies” w przeglądarce internetowej.

11. Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki „cookies” w przeglądarce internetowej.

Nadmorski Park Kultury Sp. z o.o.

KRS: 0001092016, REGON: 528016570, NIP: 6711860303

KONTAKT

602 580 840 – Marian Laskowski
Fax: (094) 314 20 76

E-MAIL

biuro@zlot.darlowo.info